Liên hệ kinh doanh

Liên hệ kinh doanh

Trong nước

Ông Nguyễn Anh Hùng
Trưởng phòng 3
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 570
Email: hungna@pvire.com.vn

Ông Hoàng Quốc Anh

Trưởng phòng 4
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 593

Email: anhhq@pvire.com.vn

DẦU KHÍ

Bà Hoàng Tú Anh
Phó PT phòng 1
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 587
Email: anhht@pvire.com.vn

NƯỚC NGOÀI

Bà Hồ Phương Anh
Trưởng phòng 2
Điện thoại: 024 3734 2828
Máy lẻ: 25 584
Email: anhhp@pvire.com.vn